ZUŠ Jedovnice | Taneční obor

Taneční obor

Taneční obor podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí. Výuka tanečního oboru se člení na přípravné studium, I. a II. stupeň základního studia. Na závěr každého stupně se koná absolventské vystoupení. Cílem je výchova neprofesionálních tanečníků, kteří se budou moci zařadit do tanečních souborů nebo zájmových skupin jevištního tance.

Přípravná taneční výchova je určena dětem 5 – 7 letým a jejím úkolem je kultivovat přirozený dětský projev formou pohybových her a hravých cvičení.

V I. stupni studia (trvá 7 let) žáci absolvují nejprve taneční průpravu, která je zaměřena na správné držení těla, zvyšování celkové pohyblivosti, pružnosti, obratnosti a koordinaci pohybů a na rozvíjení prostorového i hudebního cítění. Dále základy současného tance, lidového tance a klasické taneční techniky. Taneční praxe prohlubuje taneční projev žáků, podněcuje jejich tvořivé schopnosti a pěstuje smysl pro vzájemnou pohybovou souhru.

Na II. stupni základního studia (trvá 4 roky) se vyučuje současný tanec, lidový tanec, klasický tanec. Podle specializace učitele a zájmu žáků se výuka specializuje na některý z těchto předmětů jako hlavní. Pro všechny žáky II. stupně je určena taneční praxe, která navazuje na vyučovací předměty. Na ZUŠ v Jedovnicích je možné vyučovat základy stepového tance. Výuka na II. stupni je zaměřena k dokonalejšímu zvládnutí taneční techniky a klade důraz na osobitý taneční projev.

Důležitou a nedílnou součástí vzdělávacího procesu tanečního oboru ZUŠ je korepetice. Základem práce korepetitora je improvizace, vycházející důsledně z cítění pohybu. Korepetitor úzce spolupracuje s pedagogem. Učební plány tanečního oboru se řídí platnou vyhláškou MŠMT ČR.

Charakteristika předmětů

  • Taneční průprava podněcuje tělesnou citlivost a vede ke správnému, vyváženému držení těla ve všech základních polohách i v pohybu z místa, rozvíjí základní taneční techniku, taneční projev žáků a jejich hudební cítění. Učí prostorové orientaci. V improvizaci pěstuje schopnost pravdivě se vyjadřovat. Využívá vlastních námětů dětí, jednoduchých tanečních lidových her a tanců.
  • Současný tanec rozvíjí specifickými prostředky taneční techniku a taneční projev žáků, prohlubuje a rozšiřuje jejich hudební a prostorové cítění, kvalitu vzájemných vztahů a uvolňuje jejich osobité tvořivé schopnosti. Samozřejmou součástí předmětu je taneční improvizace. Lidový tanec rozšiřuje hudební cítění, smysl pro taneční formu a jemnou pohybovou souhru. Učí zvládnout základní kroky a charakteristické české, moravské a slovenské lidové tance. Případně tance jiných národů.
  • Klasická taneční technika upevňuje správné držení těla, zdokonaluje koordinovaný pohyb horních a dolních končetin, rovnováhu, smysl pro přesnou formu a čistotu vedení pohybu. Učí pohybové kázni, vytrvalosti a vůli.
  • Taneční praxe – jejím úkolem je přivést žáky k tanci. Zároveň slouží k přípravě tanečních skladeb pro interní i veřejná vystoupení, soutěže, atd.

Aktuality

Aktuální zprávy z činnosti tanečního oboru naleznete zde.