ZUŠ Jedovnice | Z historie školy

Z historie školy

Počátky „hudební“ školy v Jedovnicích spadají do roku 1967, v němž byla na jedovnické základní škole otevřena pobočka blanenské základní umělecké školy (tehdejší lidové školy umění). Hudbě zde začal vyučovat pět žáků jeden den v týdnu pozdější dlouholetý ředitel školy, pan Jiří Gundacker. Počet přihlášených dětí vzrostl v roce 1971 na šestnáct, takže bylo otevřeno oddělení přípravné hudební výchovy. Od roku 1972, kdy pobočku navštěvovalo již dvacet pět žáků, se rozšířil i pedagogický sbor, a to o paní učitelku Boženu Drápalovou, která vyučovala hře na klavír, a o pana učitele Josefa Havelku, který učil hře na klarinet. V této době došlo i k otevření tanečního oddělení pod vedením paní učitelky Věry Pokorové.

Na jaře roku 1974 byl z žáků jedovnické pobočky sestaven dětský dechový orchestr a v červnu téhož roku měl pod vedením kapelníka Jiřího Gundackera své první veřejné vystoupení. Zakládajícími členy dechovky byli: Emil Starý, Jaroslav Kubeš, Josef Šenkýř, Jaroslav Sotolář, Jaroslav Šíbl, Milan Keprt, Radek Fiala, Jaroslav Štych, Roman Sotolář, Miloš Šebela, Dušan Kupka, Vladimír Pokladník, Pavel Kala, Jiří Suchý, Ivan Janíček. Na podzim roku 1975 byly řady orchestru rozšířeny o další členy, a to: Vladimíra Rese, Petra Hořavu, Milana Sáňku, Zbyňka Vančuru, Milana Vintra, Michala Szlávika, Petra Pešičku, Petra Kadidla, Pavla Doležela.


ABCD
» Spustit prezentaci

Mládežnická dechovka nesměla chybět na žádné společenské akci v Jedovnicích a okolí. Hrálo se na koncertech LŠU, na výchovných koncertech pro základní a mateřskou školu, na oslavách státních svátků a výročí, na schůzích, konferencích a setkáních občanů a důchodců. Za účelem rozšíření obzoru mladých muzikantů se obměňoval i repertoár kapely, a to i na hudbu taneční. Klarinetisté vyměnili své nástroje za saxofony, baskřídlováci za pozouny, přidala se kytara a baskytara, klavír a bicí a vznikl taneční orchestr pod vedením pana učitele Jaroslava Fuksy. Oba soubory se zúčastnily též řady přehlídek, festivalů a soutěží. Taneční orchestr se celkem čtyřikrát velmi dobře umístil v ústředním kole celostátní soutěže ZUŠ, dechový soubor se pravidelně probojoval do krajského kola. Mladým muzikantům se podařilo podívat se i do zahraničí. Pomineme-li Slovensko, bylo to i Maďarsko a Německo. Členové dechovky, kteří ukončili svá studia na základní umělecké škole, pokračovali i nadále v „muzicírování“ a založili v roce 1980 dechový soubor Olšověnka.

Mezníkem v dějinách „hudební“ školy v Jedovnicích bylo září roku 1979, kdy byla otevřena samostatná Základní umělecká škola v Jedovnicích. V této době navštěvovalo školu již 278 žáků v hudebním a tanečním oboru a vyučovalo zde osm učitelů.

Během více než pětadvacetiletého působení školy ji navštěvovalo přes sedm a půl tisíce žáků, které vyučovalo téměř padesát pedagogů. Škola vychovala přes čtyři sta padesát absolventů tanečního, výtvarného a především hudebního oboru, z nichž mnozí započali profesionální hudební dráhu. Patří mezi ně např. trumpetista Jiří Boreš (nyní učitel na ZUŠ Blansko), klarinetista Jiří Žerníček (ředitel ZUŠ Blansko), varhanice Helena Reisnerová (profesorka na konzervatoři v Kroměříži), violoncellista Václav Zouhar (člen městského komorního orchestru)… Klavíristka Kateřina Šplíchalová (provdaná Veselá) vystudovala zpěv na pedagogické fakultě MU v Brně a v současné době učí na ZŠ v Lipovci a zpěv na SZUŠ Blansko. Lenka Jančíková (provdaná Fojtová) vystudovala hru na varhany na brněnské JAMU; nyní učí na ZUŠ v Boskovicích a na částečný úvazek i na jedovnické pobočce v Lipovci. Klavíristka Radka Šperková rovněž studuje JAMU a současně vyučuje na ZUŠ Jedovnice. Ke studiu hudby byla na konzervatoř přijata celá řada absolventů: Kateřina Javorská, Pavlína Pernicová, Zuzana Kosíková, Ondřej Javorský – sólový zpěv, Helena Jančíková a Lukáš Sotolář (viola), Josef Formánek – tuba. Mnoho dalších žáků školy využívá základy získané na ZUŠ při studiu středních pedagogických škol a pedagogických fakult a věnuje se umění amatérsky.

Kromě již zmíněné dechovky existovaly a existují na škole další žákovské soubory, mezi které patří zejména dětský pěvecký sbor starších žáků a přípravný dětský pěvecký sbor, dva smyčcové soubory, Brass Band, cimbálová muzika, dříve to byl akordeonový a kytarový soubor. Většina žáků hudebního oddělení hraje v rámci učebních osnov v menších komorních tělesech, jako jsou dua, tria, kvarteta…

Již od dob založení školy na ní působí dětský pěvecký sbor a později i přípravný dětský pěvecký sbor, které oba vede paní učitelka Magdalena Javorská. Děti nejednou potěšily svým vystoupením jedovnickou veřejnost, ať již to bylo na oslavách MDŽ, Svátků matek, na vánočních koncertech, při vítání občánků nebo na svatebních obřadech. Úzká spolupráce sboru vznikla s hudebním skladatelem profesorem Zdeňkem Zouharem, rodákem z Kotvrdovic. Dětský sbor má ve svém repertoáru několik Zouharových skladeb, škola pořádá koncerty z jeho díla ke skladatelovým výročím. Celkem jedna desítka zpěvaček dětského sboru již doplnila řady ženského pěveckého sboru Píseň, se kterým dětský sbor často společně vystupuje.


ABCDE
» Spustit prezentaci

Základy hudebně rytmického cítění a pěveckých návyků získávají děti již v mateřské škole, kde základní umělecká škola otevřela oddělení přípravné hudební výchovy. I tito nejmenší zpěváčci pravidelně účinkují na koncertech ZUŠ.

Smyčcový soubor založil v roce 1981 pan učitel Milan Javorský a tvořilo jej pět žáků. V průběhu let byl soubor doplňován dalšími hráči na smyčcové nástroje z řad žáků školy, takže v roce 1988 měl již 15 členů. Soubor se celkem dvakrát zúčastnil krajského kola soutěže základních uměleckých škol.

V roce 1994 byl z části členů smyčcového orchestru založen komorní orchestr MUSICA NOVA pod vedením pana učitele Jaroslava Martináska . Již v červnu 1994 se uskutečnilo jeho první veřejné vystoupení ve spolupráci se Smíšeným pěveckým sborem RASTISLAV Blansko, který vede také p. učitel Martinásek. MUSICA NOVA každoročně absolvuje několik menších koncertů či veřejných vystoupení, počátkem listopadu 1996 natáčela pro ČT Brno opět ve spolupráci se Smíšeným pěveckým sborem RASTISLAV Steckerovy koledy, které byly vysílány téhož roku na Štědrý den večer. Postupně je zvyšována náročnost studovaných děl, do komorního orchestru se vracejí někteří bývalí žáci a kvalitu interpretace zvyšují učitelé smyčcových nástrojů. Výsledek dlouhodobé promyšlené dramaturgie byl v roce 1997 korunován nastudováním vánoční mše Jana Jakuba Ryby HEJ, MISTŘE, VSTAŇ BYSTŘE – rovněž společně se Smíšeným pěveckým sborem RASTISLAV a významnými brněnskými sólisty J. Hýlovou, A. Barovou, Z. Kordou, A.Šťávou. V dalších letech se studentský komorní orchestr stále schází, studium zaměřuje na těžší a náročnější díla světových autorů. Ve školním roce 2003/2004 postupně zvládl pět částí Janáčkovy Idyly, Smetanova Moteta, zdokonalil Vivaldiho Koncert G dur/g moll a nově nastudoval další Sinfonii č. VI J. A. Bendy. Každoročně hraje na veřejnosti asi osm koncertů.


AB
» Spustit prezentaci

Mezi nově vzniklé soubory školy patří především Brass Band, který založil ze současných a bývalých žáků dechového oddělení pan učitel Jaroslav Zouhar, člen brněnské Moravěnky. I tito mladí muzikanti mají za sebou již nejeden úspěch.

Druhým nově vzniklým hudebním tělesem je dětská cimbálová muzika s primášem panem učitelem Lukášem Sotolářem, posluchačem brněnské konzervatoře.

Žákyněmi oblíbená a hojně navštěvovaná byla výuka tanečního oboru, kterému až do roku 1994 velela pí učitelka Iva Králová. Po dobu jejího pobytu na mateřské dovolené ji zastupovaly paní učitelky Jiřina SopouchováKateřina Prudíková. Společnými silami vychovaly čtyři desítky absolventek. V pozdější době bylo otevřeno taneční oddělení také na pobočce v Ochozi u Brna. V letošním školním roce 2006/2007 se po dlouholeté odmlce vrátila výuka tanečního oboru i do Jedovnic.


ABCD
» Spustit prezentaci

Soubory i jednotliví žáci účinkovali na mnoha kulturních a hudebních akcích v regionu a úspěšně reprezentovali školu a obec v celostátní soutěži ZUŠ. Krajského kola se zúčastnili Jaroslav Šíbl (pozoun), Petr Pospíšil (trubka), Milan Vintr (pozoun), Josef Meincl (tenor), Pavel Doležel (tuba), Ivo Kakáč (tenor), Václav Zouhar (violoncello), Josef Škvařil (pozoun, klavír), Marek Rada (trubka), Kateřina Javorská (klavír, sólový zpěv), Radka Šperková (klavír), Lenka Formánková (violoncello), Veronika Palátová (sólový zpěv), Ondřej Javorský (sólový zpěv), Jan Jančík (klarinet), David Opletal (trubka), Helena Jančíková (viola), Jan a Vít Martináskovi (smyčcové duo), několikrát pěvecký sbor, trumpetové trio, smyčcové trio, kytarový soubor.

Do ústředního kola se probojovali: trombonový kvartet ve složení Jaroslav Šíbl, Milan Vintr, Karel Zouhar a Josef Meincl, trumpetisté Jiří Boreš a Zdeněk Odehnal, Kateřina Javorská v sólovém zpěvu.

Trumpetista Petr Pospíšil získal zvláštní cenu poroty za sólový výkon s tanečním orchestrem v ústředním kole.

Kmenové pracoviště ZUŠ Jedovnice je v budově Základní školy v Jedovnicích, stálé pobočky má škola ve Křtinách, v Ostrově u Macochy, v Rudici, v Lipovci a v Ochozi u Brna.

V průběhu pětadvacetiletého působení se vyučovalo i ve Sloupě, Kotvrdovicích a Senetářově.

V červenci 2006 došlo ke změně ve vedení školy. Po mnohaletém úspěšném působení v čele školy odešel na odpočinek pan ředitel Jiří Gundacker. Štafetu po něm převzal Mgr. Josef Škvařil, bývalý žák jedovnické umělecké školy.

Základní umělecká škola Jedovnice má tři vyučovací obory, a to obor hudební, taneční a od roku 1991 otevřený obor výtvarný.


ABCD
» Spustit prezentaci

V souvislosti s přechodem školy na právní subjektivitu k 1. 1. 1993 se řady pracovníků školy rozšířily o administrativní pracovnici.

Zpracoval kolektiv pamětníků ZUŠ Jedovnice