ZUŠ Jedovnice | Školní řád

Školní řád

Školní řád si můžete stáhnout zde. Níže najdete jeho přepis.

Školní řád ZUŠ Jedovnice

'platný od 1. září 2015'

Obecná ustanovení

Školní řád Základní umělecké školy Jedovnice, příspěvkové organizace (dále jen ZUŠ Jedovnice) vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst. 1, ředitel školy.

ČÁST PRVNÍ

'Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky'

I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 1. Školní řád pro žáky ZUŠ Jedovnice důsledně vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a respektuje Úmluvu o právech dítěte schválenou valným shromážděním OSN, k níž se Česká republika přihlásila datem svého vzniku 1. ledna 1993.
 2. Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako státní občané České republiky. Za stejných podmínek mají přístup ke studiu i občané států, které nejsou členy Evropské unie, pokud mají právo k pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území ČR za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany. Tyto osoby se stávají žáky školy, pokud prokáží řediteli školy nejpozději při zahájení vzdělávání oprávněnost svého pobytu na území ČR (Zákon č.561/2004 Sb. § 20 v platném znění).
 3. Seznámení žáků se školním řádem provádějí učitelé hlavního předmětu vždy na začátku nového školního roku nebo při nástupu žáka do školy v průběhu školního roku. V třídní knize se provede o seznámení zápis. Výňatek některých částí školního řádu je součástí žákovské knížky. Školní řád je vyvěšen ve vstupní chodbě kmenového pracoviště ZUŠ Jedovnice ve 2. poschodí budovy B v areálu SPŠ Jedovnice a dále na webových stránkách školy (www.zusjedovnice.eu).
 4. Žák má právo
  a) na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhlášce č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání,
  b) na informace, má právo je vyhledávat, přijímat a rozšiřovat,
  c) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
  d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřením těchto samosprávných celků zabývat,
  f) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jeho vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku,
  g) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělávání,
  h) na studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, do kterého může zařadit žáka ředitel školy na návrh učitele hlavního předmětu (tj. učitele hry na nástroj či učitele výtvarného nebo tanečního oboru).
  i) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami doloženými odborným posudkem PPP či SPC mají právo na základní umělecké vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění.
  j) Mimořádně nadaní žáci mohou být ředitelem školy na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka a na návrh učitele hlavního předmětu přeřazeni na konci prvního pololetí nebo na konci druhého pololetí do některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozích ročníků, a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy.
 5. Na informace podle školského zákona mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost.
 6. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok, nebo jeho část; zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn.

II. Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 1. Žáci jsou povinni:
  a) řídit se zásadami tohoto školního řádu,
  b) dodržovat zásady kulturního chování, být slušní a ohleduplní k dospělým a k sobě navzájem,
  c) žáci jsou povinni docházet do vyučování pravidelně a včas,
  d) účinkovat na vybraných veřejných či interních akcích školy a navštěvovat určené kulturní programy, které jsou součástí základního uměleckého vzdělávání.
 2. Další povinnosti zletilých žáků školy:
  a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
  b) omluvit nepřítomnost ve vyučování písemným záznamem do žákovské knížky, případně osobně, telefonicky nebo e-mailem,
  c) v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání,
  d) nepřítomnost z důvodu účasti na plánovaných školních akcích (lyžařský výcvik, školní výlet, exkurze apod.) omlouvat nejméně týden předem.
 3. Povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků:
  a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy,
  b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se základního uměleckého vzdělávání žáka,
  c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
  d) dokládat nepřítomnost žáka ve vyučování písemnou omluvou v žákovské knížce (omluvit žáka je možno též osobně, telefonicky nebo e-mailem),
  e) v případě delší nemoci žáka podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání,
  f) nepřítomnost žáka z důvodu účasti na plánovaných školních akcích (lyžařský výcvik, školní výlet, exkurze apod.) omlouvat nejméně týden předem.
 4. Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků uvést údaje podle § 28, odst. 2 školského zákona:
  a) jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu,
  b) údaje o předchozím vzdělávání,
  c) údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údajů o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaje o tom, zda je žák sociálně znevýhodněn,
  d) údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělávání,
  e) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení, e-mailovou adresu.

ČÁST DRUHÁ

'Provoz a vnitřní režim školy'

I. Organizace školy

 1. Základní umělecká škola Jedovnice, příspěvková organizace je organizací zřízenou Jihomoravským krajem. Jejím statutárním orgánem je ředitel školy, kterého jmenuje zřizovatel školy.
 2. Ředitel, statutární orgán, jmenuje svého zástupce, zástupce statutárního orgánu a případně další své zástupce, dle provozních potřeb školy.
 3. Ředitel zřizuje jako svůj poradní orgán pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy (§ 164 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání)
 4. Ředitel podle potřeb chodu organizace dále určuje:
  a) vedoucí předmětových komisí,
  b) další vedoucí pracovníky (např. vedoucí odloučených pracovišť).
 5. Pedagogičtí pracovníci jsou přijímáni do pracovního poměru na základě splnění kvalifikačních předpokladů stanovených v § 164 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících.
 6. Technicko – hospodářští pracovníci:
  a) hospodářka – mzdová účetní.

II. Organizace výuky

 1. Vyučování
  a) Vyučování na jednotlivých pracovištích školy se řídí rozvrhem hodin.
  b) Režim otevírání a uzavírání prostor školy je stanoven na pololetí školního roku, vychází z rozvrhů hodin jednotlivých tříd a oborů ZUŠ a provozních řádů konkrétních míst poskytovaného vzdělávání (SPŠ Jedovnice, ZŠ Jedovnice, MŠ Jedovnice, ZŠ Křtiny, ZŠ Lipovec, ZŠ Ochoz u Brna, ZŠ Ostrov u Macochy, ZŠ Rudice).
  c) Frekvence střídání pracovních míst ve výuce je dána rozvrhem hodin. Pracovními místy mohou být: kmenové učebny ZUŠ Jedovnice (budovy A, B v areálu SPŠ), výtvarný ateliér ZUŠ (budova ZŠ Jedovnice), multifunkční učebna – malý koncertní sál ZUŠ (budova MŠ). Na pobočkách školy v okolních obcích jsou pracovními místy učebny základních škol určené pro výuku ZUŠ.
  d) Do vyučování nosí žáci požadované školní potřeby, do nehudebních oborů doporučené cvičební a pracovní oděvy.
  e) Při příchodu učitele nebo jiné dospělé osoby do výuky pozdraví žáci povstáním nebo zdraví jiným způsobem podle povahy vyučovaného předmětu.
  f) Nedostaví-li se vyučující do deseti minut po začátku výuky do třídy, oznámí žáci tuto skutečnost zástupci ředitele nebo jinému přítomnému učiteli.
  g) Je-li příčina neuskutečnění plánované výuky na straně školy (nemoc učitele, vážné technické překážky ap.), je povinností školy nalézt odpovídající náhradu k zajištění výuky.
  h) Žákem zameškané hodiny se nenahrazují. V době školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména z organizačních a technických, vyhlásit pro žáky 5 volných dnů ve školním roce.
  i) Škola může v souladu se školním vzdělávacím programem organizovat koncerty, výstavy a vystoupení, zájezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností.
  j) Opouštět školní budovu během vyučování není žákům dovoleno.
 2. Vyučovací hodiny a přestávky
  a) vyučovací hodina trvá 45 minut,
  b) vyučovací hodiny jsou odděleny pětiminutovými (desetiminutovými a patnáctiminuto¬vými) přestávkami,
  c) jednotlivé vyučovací hodiny mohou být slučovány do lekcí:
  - maximálně 2 hodiny v individuální a skupinové výuce,
  - maximálně 3 hodiny v kolektivní výuce, po kterých musí být výuka ukončena nebo musí následovat nejméně dvacetiminutová přestávka.
 3. Vstup a pohyb po škole a v areálu školy
  a) Kmenové pracoviště Na Větřáku 463 (budova B, areál SPŠ): z důvodu zajištění bezpečnosti žáků je vstup do budovy zajištěn elektronickým zámkem otevíraným pomocí čipů, které žáci obdrží při zahájení docházky do ZUŠ. Návštěvy se ohlásí dveřním komunikátorem v ředitelně školy. Žákům v budově kmenového pracoviště není povoleno vstupovat do jiných prostor než těch, které jsou určeny pro výuku ZUŠ. Škola přebírá za žáky odpovědnost za vstupními dveřmi učebního traktu ZUŠ. Rodiče čekají na žáky na určeném místě (lavičky ve vestibulu), v případě dohody s třídním učitelem mohou být přítomni po dobu vyučování ve třídě.
  b) Vstup a pohyb žáků a rodičů na odloučených pracovištích ZUŠ umístěných v objektech základních a mateřských škol se řídí jednotlivými školními a provozními řády těchto subjektů.
  c) Žáci přicházejí do školy 10 minut před začátkem vyučování. Před vstupem do učeben jsou povinni se v určených prostorách přezout, případně se převléknout do pracovních či cvičebních oděvů. Po skončení výuky žáci bezodkladně opouští budovu školy. Zůstane-li žák ve škole i po skončení vyučování, škola za něj nenese odpovědnost.
  d) Vstup cizích osob do budovy školy je možný jen v doprovodu učitelů školy nebo technicko – hospodářských pracovníků školy.
  e) Škola nenese odpovědnost za odcizení osobních věcí volně zanechaných ve veřejně přístupných, nestřežených místech školní budovy.

ČÁST TŘETÍ

'Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí'

 1. Škola přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
 2. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 3. Škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 2 a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.
 4. Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický a morální vývoj žáků, nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.
 5. Za vytvoření podmínek ochraňujících bezpečnost a zdraví žáků při vzdělávání je zodpovědný ředitel školy. Zajišťuje ji zejména pedagogickými pracovníky, případně dalšími zletilými osobami, které jsou způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovně právním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost školy.
 6. Žáci jsou pravidelně seznamováni se školním řádem svým učitelem hlavního předmětu vždy na začátku nového školního roku, dále před mimoškolními akcemi a po každém úrazu. Zápis o seznámení se školním řádem se zaznamenává do třídní knihy.
 7. Škola je povinna vykonávat podle zvláštních předpisů nad nezletilými žáky náležitý dohled. Kromě bezpečnostních hledisek zajišťují pedagogičtí pracovníci při dohledu nad žáky také výchovné působení, a to v zájmu předcházení škodám na zdraví, majetku a životním prostředí. O zajištění náležitého dohledu rozhoduje ředitel školy. Vychází z konkrétních podmínek a přihlíží zejména k vykonávané činnosti, věku žáků a jejich rozumovému rozvoji (vyspělosti), dopravním a jiným rizikům.
 8. Při akcích konaných mimo školu, kde právnická osoba vykonává činnost školy, nesmí na jednu osobu, která zajišťuje bezpečnosti a ochranu zdraví nezletilých žáků, připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ředitel školy.
 9. Při akcích konaných mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školy, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění určený učitel či skupina vyučujících. Jejich odpovědnost při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků končí na předem určeném místě a v předem určeném čase. Čas a místo konání a čas a místo ukončení akce oznámí učitel hlavního předmětu nebo vedoucí souboru zletilým žákům nebo zákonným zástupcům nezletilých žáků písemnou formou nejméně 3 dny před konáním akce. Přehled plánovaných akcí školy je také uveřejněn na webových stránkách školy (www.zusjedovnice.eu).
 10. Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo Potvrzení tento průkaz nahrazující. Dále musí mít škola písemné potvrzení povolení souhlasu výjezdu žáka do zahraničí jeho zákonným zástupcem.
 11. Ve škole a v jejím areálu není dovoleno používat výrobky zábavné pyrotechniky, střelné nebo sečné zbraně, případně jiné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví žáků a dalších osob. Vzhledem k nebezpečnosti budou žákům tyto výrobky odebrány a vůči žákům budou přijata výchovná opatření.
 12. Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno distribuovat nebo jinak manipulovat s omamnými a psychotropními látkami. Porušení tohoto nařízení je porušením trestního zákona a bude předáno k šetření orgánům činným v trestním řízení.
 13. Žákům není povoleno v prostorách školy kouřit, nosit do školy cenné věci a nevhodné předměty, které rozptylují pozornost či ohrožují bezpečnost ostatních.
 14. Žákům se nedoporučuje přinášet do školy větší obnosy peněz z důvodu možného odcizení. Za případnou ztrátu škola nezodpovídá.
 15. Pro žáky platí přísný zákaz jakékoliv manipulace s elektrickými spotřebiči a elektroinstalací bez dohledu vyučujícího.
 16. Ve všech prostorách školy se žákům zakazuje manipulovat s otevřeným ohněm bez dohledu vyučujícího, při zjištění požáru jsou žáci povinni ihned uvědomit kteréhokoliv zaměstnance školy.
 17. Žákům je zakázáno manipulovat s okny či žaluziemi. Větrá se během vyučovacích hodin, o přestávce smí být okna otevřena pouze, je-li ve třídě přítomen vyučující. Je přísně zakázáno vylézání z oken, vyklánění se a sedání do oken, vyhazování různých předmětů či vylévání vody z oken nebo házení sněhu do oken.
 18. Žákům není povoleno manipulovat s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učeben.
 19. V učebně výtvarného oboru je zakázáno bez dohledu pedagoga používat ostré předměty rydla, lisy, řezačky, hořlavé a těkavé látky (barvy, ředidla a podobně) a manipulovat s výpalnou keramickou pecí.
 20. O přestávkách se chovají žáci ve třídách a na chodbách ukázněně tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani jiných osob.
 21. Ve škole není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace.
 22. Všichni žáci školy jsou povinni zabránit výskytu šikany, diskriminace, vandalismu, brutality, rasismu a kriminality. Při jejich výskytu jsou povinni okamžitě informovat třídního učitele nebo vedení školy.
 23. Žák, který se stal svědkem násilného jednání, šikany nebo jiného ponižujícího jednání (vandalismus, diskriminace, rasismus, brutalita apod.) má povinnost hlásit takovou skutečnost třídnímu učiteli, jinému zaměstnanci školy nebo řediteli školy.
 24. Žák má právo na pomoc při řešení problémů souvisejících se vztahy s ostatními žáky nebo zaměstnanci školy, má právo žádat o řešení takových problémů přímo ředitele školy.

ČÁST ČTVRTÁ

'Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků'

 1. Žáci řádně pečují o majetek školy, zapůjčené hudební nástroje, notový materiál a jiné učební pomůcky a plně za ně odpovídají. Poskytování učebních pomůcek (hudebních nástrojů) zletilým žákům nebo zákonným zástupcům nezletilých žáků se řídí Směrnicí č. 8/2013 ředitele školy „O půjčování hudebních nástrojů“.
 2. Škody způsobené žáky na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí spolužáků apod. jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uhradit.
 3. Pokud žáci ukončí vzdělávání, odevzdají svému učiteli všechny zapůjčené školní pomůcky.

ČÁST PÁTÁ

'Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků'

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

 1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací.
 2. Žák je v jednotlivých předmětech hodnocen na vysvědčení těmito stupni prospěchu:
  a) 1 – výborný,
  b) 2 – chvalitebný,
  c) 3 – uspokojivý,
  d) 4 – neuspokojivý.
 3. Žák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni:
  a) prospěl(a) s vyznamenáním,
  b) prospěl(a),
  c) neprospěl(a).
 4. Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže je z hlavního předmětu hodnocen stupněm prospěchu 1 – výborný, v žádném povinném předmětu není hodnocen stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5. Není-li stanoven hlavní předmět, prospěl žák s vyznamenáním, jestliže není hodnocen v žádném povinném předmětu stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5.
 5. Žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý.
 6. Žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý.
 7. Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukončeno nejpozději do ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku. Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo ukončeno do konce měsíce srpna příslušného školního roku.
 8. Žák není klasifikován, pokud jeho absence za pololetí školního roku v hlavním předmětu činí více jak 50% vyučovacích hodin. Ředitel školy rozhodne, zda může žák opakovat ročník nebo vykonat postupovou zkoušku z předmětů, ze kterých nebyl klasifikován, případně ukončí žákovo základní umělecké vzdělávání, pokud absence nebyla řádně omluvena.
 9. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.
 10. Ředitel školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.

ČÁST ŠESTÁ

'Úplata za vzdělávání'

Stanovení výše úplaty za vzdělávání v ZUŠ zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se řídí ustanovením § 8 vyhlášky MŠMT č. 71/2005 Sb. v platném znění s přihlédnutím k právnímu výkladu MŠMT č. 4 – 2004 a č. 2 – 2006. Výuku žáků na ZUŠ hradí plně MŠMT. Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka se na výuce finančně nepodílí (výjimkou jsou žáci SPD). Z úplaty za vzdělávání je plně hrazen provoz školy a náklady s ním spojené.

 1. U žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně a studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin se stanoví výše úplaty v jednotlivých uměleckých oborech tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy a náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou žáků zdravotně postižených a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytnutých ze státního rozpočtu (§ 160 odst. 1 písm. c) školského zákona).
 2. U studia pro dospělé stanoví ředitel školy výši úplaty za vzdělávání:
  a) u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní formě vzdělávání v konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole, podle odstavce 1,
  b) u žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a), nejvýše v plné výši průměru skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce.
 3. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.
 4. Ředitel školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Platba úplaty za vzdělávání je rozdělena do dvou období: září až prosinec a leden až červen. Ředitel školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady.
 5. Výši úplaty na školní rok, termíny i způsob úhrady a podmínky jejího snížení nebo prominutí dá ředitel školy na vědomí žákům a zákonným zástupcům nezletilých žáků prokazatelným způsobem.
 6. O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy.

ČÁST SEDMÁ

'Ukončení vzdělávání'

Ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

 1. Základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé se ukončují vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít formu absolventského vystoupení nebo vystavení výtvarných prací na výstavě.
 2. Žák přestává být žákem školy:
  a) jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku,
  b) jestliže byl vyloučen ze školy (§ 31 odst. 2 až 4 školského zákona),
  c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák,
  d) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem školy jiný náhradní termín.
 3. O ukončení vzdělávání podle odstavce 2 písm. a) nebo d) je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák vyrozuměn písemně do jednoho týdne od ukončení vzdělávání.

ČÁST OSMÁ

'Výchovná opatření'

 1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo učitel hlavního předmětu.
 2. Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem, vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání a dalšími právními normami souvisejícími s touto vyhláškou a tímto Školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení výše uvedených norem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.
 3. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.
 4. Ředitel školy rozhodne o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 140/1961 Sb.). Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.

ČÁST DEVÁTÁ

'Závěrečná ustanovení'

 1. Tento Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2015.
 2. Pedagogická rada projednala tento Školní řád dne 27. srpna 2015.
 3. Zrušuje se předchozí znění Školního řádu ze dne 3. září 2007 ve znění pozdějších změn a dodatků.
Mgr. Josef Škvařil, ředitel školy