ZUŠ Jedovnice | Přijímání žáků

Přijímání žáků

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Přijímání uchazečů o vzdělávání se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání. V přijímacím řízení do všech oborů bude zohledněna volná kapacita školy. Uzávěrka podání přihlášek je stanovena k datu 24. května 2019.

Přijímací talentové zkoušky nově přihlášených žáků se budou konat v termínu od 10. do 14. června 2019. Bližší informace k organizaci přijímacího řízení budou rodičům sděleny telefonicky nebo prostřednictvím e- mailové zprávy na základě kontaktních údajů uvedených v přihlášce.

Případný doplňující zápis se uskuteční v září 2019.

Kritéria pro přijetí žáků ke studiu

Žáci jsou přijímáni na základě výsledků talentové zkoušky. Počet přijatých žáků závisí na povolené kapacitě školy (schválených výkonech jednotlivých oborů).

Hudební obor

 • Při přijímání je zohledněna volná kapacita vyučovaného předmětu
 • Žáci od 7 let jsou přijímáni a zařazováni do ročníků i bez absolvování přípravné hudební výchovy

Kritéria hodnocení


Všeobecné hudební předpoklady:
a) melodické cítění (intonace) … 0-4 body
b) metro- rytmické cítění … 0-4 body
c) reakce na hudbu a dynamiku … 0-4 body
Nástrojové předpoklady: … 0-3 body

Bodová škála

Všeobecné hudební předpoklady:

 • 4 body = suverénní a jistý projev, bezchybné splnění úkolu, přípustné nejvýše drobné zaváhání
 • 3 body = dobré provedení úkolu s lehkými nepřesnostmi, drobnými chybami, intonační či rytmickou nejistotou a zaváháním
 • 2 body = nejisté zvládnutí úkolu, větší rytmické a intonační nepřesnosti, nejistota, chyby
 • 1 bod = nekvalitní provedení s velkými intonačními a rytmickými chybami, nezvládnutí úkolu
 • 0 bodů = zcela nevyhovující výkon, nesplnění základních požadavků

Nástrojové předpoklady:

 • 3 body – nadprůměrné
 • 2 body – dobré
 • 1 bod – dostačující
 • 0 bodů – nevyhovující

Maximální počet získaných bodů je 15. Minimální hranice nutná k přijetí do ZUŠ je 7 bodů.

Výtvarný obor

 • Zralost výtvarného projevu
 • Reakce výtvarnými prostředky na verbální motivaci
 • Sociální zralost dítěte v PVV – samostatnost (např. při práci s lepidlem, nůžkami apod., koncentrace dítěte v delším časovém bloku)
 • Trvalý zájem o obor
 • Vytvoření věkově kompaktní skupiny žáků v oddělení

Taneční obor

 • POHYBOVÁ STRÁNKA – celková dobrá pohyblivost, obratnost, fyzické dispozice, pohybová paměť, tanečnost, představivost, pohybová koordinace
 • HUDEBNÍ STRÁNKA – hudební a rytmické cítění
 • Schopnost práce ve skupině a komunikace s učitelem

Přihláška ke stažení