ZUŠ Jedovnice | Info k zahájení dílčí prezenční výuky 11. 5. 2020 na Základní umělecké škole F. B. Ševčíka Jedovnice

Info k zahájení dílčí prezenční výuky 11. 5. 2020 na Základní umělecké škole F. B. Ševčíka Jedovnice

« Všechny články
9. května 2020

Milí rodiče, přátelé,

   děkujeme za trpělivost, zde jsou informace, které jsme tyto dny shromáždili na základě dosavadních znalostí, komunikace se základními školami, pedagogy, rodiči. Není to stav ani kompletní, ani standardní, výuku jsme museli přizpůsobit a redukovat podle momentálních možností a hlavně tak, abychom splnili všechny podmínky, které tato složitá doba generuje. Děkuji předem za spolupráci a pochopení, věřím, že si věci „sednou“ během krátké doby. Zároveň prosím o pozorné přečtení a důkladné dodržování pravidel, která na naší škole budou platit. Udělali jsme maximum, abychom zajistili ochranu zdraví vašich dětí, tak i pedagogů. Proto o těchto opatřeních své potomky náležitě poučte. Děkuji zdvořile.

DŮLEŽITÉ:

  • prosím rodiče, aby dotazníky o posílání/neposílání žáka do výuky zasílali svým pedagogům
  • čestná prohlášení o nerizikovosti prosím neposílejte emailem. Každý žák musí podepsané čestné prohlášení předložit při prvním příchodu do školy, bez toho nemůže být personálem u vchodu vpuštěn do školy. Děkujeme za pochopení.
  • důrazně prosíme rodiče, aby si žáky chodili před školu vyzvednout včas, případný problém ihned konzultovali s pedagogem. Shlukování osob u vchodu není možné.
Dále mi dovolte veřejně velmi poděkovat panu řediteli SPŠ Jedovnice, Mgr. Miloši Šebelovi, který nám maximálně vychází vstříc (nejen) v hledání prostor pro taneční a výtvarný obor. Bez toho bychom nebyli schopni tyto obory zřejmě otevřít pro prezenční výuku (a mnohé školy to proto vůbec nemohly udělat). Takže, pane řediteli (i ostatní zaměstnanci SPŠ) – velmi vám všem za toto děkujeme, moc si toho vážíme.

NYNÍ PROSÍM VĚNUJTE POZORNOST NÁSLEDUJÍCÍM INFORMACÍM:


POBOČKY:

Příští týden, tedy od 11.5.2020 se z našich poboček prozatím otevírá pouze pobočka Křtiny, pravidla příchodu žáků se řídí podle pravidel místní základní školy. Žáka přebírá na hodinu pedagog, žáci se nepotkají na výuce, nejdříve žák odchází ze třídy, poté přichází další žák. Povinná desinfekce rukou, na hodině platí stejná pravidla jako na centrále v Jedovnicích (viz níže). Situace na pobočkách se zatím nemění, až na základě našich vypracovaných rozvrhů. Tedy nyní pouze Křtiny rozbíhají prezenční výuku. Se základními školami ostatních poboček se bude jednat, až budeme mít hotové rozvrhy. Tedy se prezenční výuka na ostatních pobočkách odkládá, první odhad o týden. Budeme informovat.

Absolventské koncerty – jednáme o možnosti redukované podoby (předběžně 15 osob), budeme informovat, hledáme vhodné prostory. Stejně tak přijímací řízení, ta se budou řešit následně, ohlášena budou nejpozději 14 dní předem. Rodiče upozorňujeme, že uzávěrka přihlášek je již 10.5.2020


Co se týká startu výuky příští týden:
Dole u vchodu bude personální výpomoc, která bude:
– hlídat příchod žáků
– poskytovat povinnou dezinfekci rukou
– bude sbírat čestná prohlášení o nerizikovosti žáka
– hlídat dodržování hygienických opatření u vchodu
– měřit teplotu žáků i pedagogů při příchodu
– pří zvýšené teplotě nebude nikdo vpuštěn do budovy školy

V budově školy je pohyb povolen pouze s rouškou, či jinou ochranou nosu a úst! Platí pro všechny osoby vcházející do budovy školy. Děkuji za pochopení. Poznámka – respirátory s výdechovým ventilkem nechrání okolí, proto by při jejich případném použití měly být ještě zakryty jinou ochranou.


POZOR! ZŠ v Jedovnicích bude mít dvě skupiny žáků I. stupně:
1. skupina má výuku od rána do 11:25
2. skupina má výuku od rána do 11:25, pak pokračuje „družina“ do 16:00
– u první skupiny přičtěte 20 minut na oběd.
– v souvislosti s tímto upozorňujeme, že u nás na ZUŠ se žáci zdržovat nesmí! Prosím vezměte na vědomí při domluvě rozvrhu s pedagogy. Toto může být komplikace pro rodiče, proto na to upozorňujeme, ujistěte se o tomto blíže na ZŠ.

Ve škole budou platit tato opatření:

– větrání bude (podle počasí) pokud možno kontinuální, na chodbě každého patra budou otevřena nejméně dvě okna. Prosím zohledněte toto při volbě oblečení žáků
– ve výuce podobně. Pokud to situace dovolí, větrání kontinuální, pokud je počasí nepříznivé, větrání po každé vyučovací hodině dokořán min. 5 minut
– žáci se nesmí zdržovat v budově školy mimo vymezený čas jejich výuky
– žáci se pohybují po škole zásadně s nasazenými rouškami. Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
– rozestup vždy min. 2 metry mezi VŠEMI osobami ve třídě
– na hodině žák zůstává s rouškou, výjimky: bicí, zpěv, taneční obor – ale tam budou platit přísnější opatření (konzultováno s Krajskou hygienickou stanicí JMK):
– zpěv – pedagog bude mít ochranný štít a roušku, žák odstup 2 metry min., otevřené okno, při špatném počasí „větračka“ a po hodině důkladné vyvětrání dokořán
– bicí – pedagog má roušku, pokud žák nemá při hře roušku (viz výjimky výše), je větrána místnost a rozestup je trvale min. 2 metry, mimo hru má roušku i žák
– taneční obor – odstup co největší, bude tomu vhodně zvolen prostor, při dobrém počasí možno na školní zahradu
– výtvarný obor bude na „zahradě“, je zajištěno posečení trávy
– je vyjednána velká tělocvična SPŠ pro taneční obor, v případě nepřízně počasí i pro výtvarný – pro dodržení velkých odstupů. Pedagogové dotčených oborů jsou instruováni. Konkrétní situaci vždy vyhodnotí pedagog.


Pouze distanční forma výuky (z důvodů hygienických a/nebo personálních, organizačních a z důvodu zachování homogenních skupin) zůstává v těchto případech:
– komorní hra
– souborová hra
– sborový zpěv
– dechové nástroje
– hudební nauka
– výuka v rámci doplňkové činnosti, která probíhá v budově MŠ a ZŠ Jedovnice a MŠ Ostrov u Macochy (skupinky vedené p. uč. Korčákovou)

Postup při příchodu žáka:
- rodiče ani doprovod nesmí do budovy školy
– žák se dostaví 5 minut před vyučováním
– žák předloží čestné prohlášení o nerizikovosti (při prvním příchodu), poté si povinně dole vydezinfikuje ruce, je mu změřena teplota a jde nahoru, kde nezbytnou chvilku počká u příslušné třídy na začátek hodiny (přebírá ho pedagog).
– na začátku hodiny si umyje ruce mýdlem, poté pedagog (po každém žákovi) dezinfikuje klaviaturu
- po skončení výuky žák bez zbytečného odkladu opouští budovu školy
– není přípustná „čtyřručka“, ani interakce mezi pedagogem a žákem na krátkou vzdálenost. Různé malé skupinky po dvou jde řešit půlením hodiny na dvě individuální – domluva s pedagogy, mají instrukce
– na toaletu chodí žáci po jednom, kontrola pedagogem
– až žákovi skončí hodina, umyje si ruce mýdlem, nejdříve ho nechá pedagog odejít, teprve poté přichází do třídy další žák.


Situace ohledně dezinfekce:
– dezinfekce na ruce budou přímo za vchodovými dveřmi, na každém patře na lavici na chodbě, na každé třídě
– ve sborovně a v ředitelně budou náhradní jednorázové roušky pro případ potřeby (žák si roušku přinese svou)
– v každé třídě budou papírové ručníky, textilní se používat nebudou a nesmí
– speciální dezinfekce pouze na klaviatury (jiná než na ruce – bude označena) bude na každé třídě
– dezinfekce klaviatury povinná po každé hodině.
– budova školy bude dezinfikována 1x denně
– kliky, madla, zábradlí budou dezinfikována kontinuálně, několikrát denně
– klaviatury budou dezinfikovány po každé hodině

Milí rodiče, snažili jsme se zde napsat vše, co byste měli vědět a co zároveň v tuto chvíli víme my. Situace se samozřejmě bude každým dnem měnit a aktualizovat. Budeme se snažit na to pružně reagovat. Těšíme se na naše žáky, budeme dělat maximum pro zajištění jejich zdraví a bezpečnosti na naší škole, ale samozřejmě i pro jejich spokojenost a umělecký růst. Zároveň věřím, že z této situace všichni vyjdeme silnější.


Tento text dostanete i do svých emailových schránek.

Srdečně vás všechny zdravím, zvládněme to vše v co největším klidu. Děkuji.

MgA. Michal Hreňo, ředitel Základní umělecké školy F. B. Ševčíka Jedovnice